Gua Sha + jen­gi­bre y adiós al res­frío

Gua Sha


un té de jen­gi­bre an­tes de una se­sión de Gua Sha es una alian­za su­ma­men­te efec­ti­va cuan­do nos res­fria­mos de­bi­do a los cam­bios brus­cos de tem­pe­ra­tu­ra. En pri­mer lu­gar hay que her­vir du­ran­te quin­ce mi­nu­tos va­rias ro­da­jas de jen­gi­bre, co­lar, en­dul­zar con...

Read latest TAO - Tomo I online.

Online newspapers at PressDisplay. Newspapers from Argentina
Newspapers in Spanish